Jakie są opcje finansowania pogrzebu? Skąd wziąć pieniądze na pogrzeb?

Odejście członka rodziny czy przyjaciela to dla wielu osób najtrudniejszy moment w życiu. Trzeba wykazać się siłą psychiczną podczas pochówku, a także dopełniania pewnych formalności. Jedną z nich są opłaty związane z ostatnim pożegnaniem. Jak wygląda finansowanie pogrzebu? Kto może uzyskać zasiłek pogrzebowy i ile wynosi to świadczenie? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym tekście.

Finansowanie pogrzebu: wprowadzenie

Organizacja pogrzebu to trudne i nieprzyjemne zadanie. Co więcej, jego koszt często stanowi spore obciążenie dla bliskich zmarłego. Warto też nadmienić, że opłaty za usługi pogrzebowe stale rosną. Cena prostej trumny sosnowej wynosi często ponad 1000 zł, a to nie wszystko, o czym trzeba pamiętać. Na wydatek składają się m.in. także:

 • przechowanie i przygotowanie ciała do pochówku,
 • ubrania pogrzebowe,
 • przewożenie ciała i trumny, opuszczenie jej do grobu,
 • oprawa muzyczna,
 • msza w kościele lub czynności mistrza ceremonii,
 • opłaty kancelaryjne.

Sumując podstawowe opcje pochówku (z wyłączeniem np. kremacji czy nagrobka), można otrzymać rachunek na kilka tysięcy złotych. Dla większości Polaków jest to więc niemały, ale konieczny wydatek, który pozwoli godnie pożegnać się z bliskimi. Poniżej przedstawiamy sposoby na uzyskanie pomocy w finansowaniu pogrzebu, aby zdjąć z Państwa choć część zmartwień po odejściu ukochanego.

Zasiłek pogrzebowy

Podstawową formą finansowania pogrzebu jest zasiłek pogrzebowy. Komu należy się zasiłek pogrzebowy z ZUS-u? Przysługuje on każdej osobie lub podmiotowi, który faktycznie poniósł koszty pogrzebu. Może to być np.:

 • członek rodziny zmarłego,
 • znajomy,
 • osoba obca,
 • pracodawca,
 • dom pomocy społecznej,
 • gmina,
 • związek wyznaniowy.

Aby uzyskać takie świadczenie, trzeba jednak spełniać określone kryteria – w tym przypadku wystarczy jeden z wymienionych niżej warunków. Komu przysługuje prawo do zasiłku pogrzebowego? Osobie zmarłej, która:

 1. miała przyznaną emeryturę lub rentę,
 2. miała przyznaną emeryturę pomostową,
 3. była ubezpieczona w ZUS-ie,
 4. miała przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 5. zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 6. nie miała przyznanej emerytury lub renty, ale spełniała warunki do jej pobierania,
 7. była cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
 8. pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 9. pobierała rentę socjalną,
 10. zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 11. pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 12. była członkiem rodziny osoby wymienionej w punktach: 1-4, 8 i 11.

Wysokość zasiłku pogrzebowego

Opisywane świadczenie pieniężne może różnić się w zależności od tego, kto pokrył koszty pogrzebu. Przykładowo jeśli są Państwo członkiem rodziny zmarłego, zasiłek pogrzebowy przysługuje Państwu w wysokości 4000 zł (niezależnie od tego, ile faktycznie wyniósł Państwa pogrzeb). Członkowie rodziny zmarłego to:

 • wdowa lub wdowiec (także jeśli pozostawali ze zmarłym w separacji orzeczonej wyrokiem sądu),
 • rodzice biologiczni i adopcyjni, macocha i ojczym,
 • dzieci biologiczne i adoptowane, dzieci drugiego małżonka,
 • dzieci, które zmarły wychowywał i utrzymywał przed osiągnięciem pełnoletności,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby, których zmarły był opiekunem prawnym.

Pogrzeb mogą sfinansować również osoby spoza rodziny zmarłego lub instytucje. Ile państwo daje na pochówek w takiej sytuacji? Wówczas zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości maksymalnie 4000 zł – otrzymanie świadczenia musi zostać poprzedzone przedstawieniem dowodów uiszczenia opłat za pogrzeb (faktury i rachunki).

Istnieją również sytuacje, w których kilka osób składa się na organizację pochówku. Wtedy zasiłek pogrzebowy zostanie podzielony proporcjonalnie do poniesionych kosztów. Przykładowo, jeśli pogrzeb kosztował 8000 zł i złożyły się na niego 4 osoby po 2000 zł, każda z nich otrzyma z zasiłku 1000 zł. Proszę pamiętać, że każda osoba musi złożyć wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego osobno.

Jak starać się o wypłatę zasiłku pogrzebowego?

Zebranie dokumentów do ZUS-u

Jeśli zdecydują Państwo, że chcą wnioskować o zasiłek pogrzebowy, najpierw trzeba zgromadzić odpowiednią dokumentację. Pisma, które należy zgromadzić to:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, czyli druk Z-12 (do pobrania ze strony internetowej ZUS-u);
 • akt zgonu zmarłego, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe;
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, albo kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem (jeśli oryginały rachunków poniesionych kosztów zostały złożone w baku);
 • dokumenty potwierdzające Państwa pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłym (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego);
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Jeżeli osoba zmarła za granicą, akt zgonu może być wystawiony również w innym kraju. Trzeba jednak pamiętać, że nie może to być tymczasowy akt zgonu – taki dokument musi być wystawiony w Polsce. Wówczas możemy zająć się transportem zwłok do wyznaczonej miejscowości nad Wisłą – przeprowadzimy Państwa przez każdy krok tego procesu.

Złożenie dokumentacji w ZUS-ie

Zebrane dokumenty trzeba następnie złożyć w ZUS-ie – w jednostce, która wypłacała zmarłemu rentę lub emeryturę albo w Państwa miejscu zamieszkania. Można zrobić to osobiście, listownie albo przez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).

Doskonale rozumiemy, że wypełnianie takich formalności po utracie bliskiej osoby jest bardzo trudne. W razie problemów możemy stać się Państwa pełnomocnikiem – pracownicy Zakładu Pogrzebowego Wojciech Rutkowski pomogą Państwu wypełnić wniosek i złożą go w ZUS-ie w Państwa imieniu.

Jaka jest cena za pogrzeb i trumnę, sąd wziąć pieniądze

Warto pamiętać również o tym, że po roku następuje przedawnienie roszczeń. Wniosek o zasiłek pogrzebowy i inne dokumenty należy złożyć w ZUS-ie w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby zmarłej. Po tym czasie nie otrzymają Państwo zasiłku. Jeśli jednak z przyczyn od Państwa niezależnych (np. późniejszego odnalezienia ciała lub zidentyfikowania zmarłego) nie mogli Państwo dotrzymać tego terminu, dokumenty należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Wówczas trzeba dołączyć również dokumenty potwierdzające opóźnienie.

Decyzja ZUS-u

Po złożeniu dokumentów należy poczekać na odpowiedź ZUS-u. Jeśli złożyli Państwo wszystkie niezbędne pisma w odpowiedniej formie, wypłata zasiłku pogrzebowego realizowana jest w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia dokumentacji. Zdarza się jednak, że wnioskujący pominą ważny dokument urzędowy – w takiej sytuacji ZUS przypomni Państwu o uzupełnieniu brakujących dokumentów, a termin wypłaty zostanie wydłużony.

W rzadkich przypadkach ZUS może odmówić wypłacenia świadczeń, nie należy się jednak poddawać. Po uzyskaniu decyzji odmownej mogą Państwo odwołać się do Sądu Rejonowego (Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych). Termin odwołania upływa po 30 dniach od doręczenia decyzji. Sporządzone odwołanie trzeba złożyć w oddziale ZUS, który wydał decyzję odmowną.

Jeśli nie są Państwo pewni, czy przysługuje im zasiłek pogrzebowy, pomożemy to Państwu oszacować. Wystarczy nakreślić nam sytuację, a postaramy się podpowiedzieć Państwu, jakiej decyzji mogą się Państwo spodziewać.

Jak pochować nieubezpieczonego zmarłego?

W Zakładzie Pogrzebowym Wojciech Rutkowski w Poznaniu często pomagamy żałobnikom w organizacji pochówku i dopełniania ostatnich formalności zmarłego. W pracy podpowiadamy Państwu, jakie kroki warto przedsięwziąć i gdzie się skierować. Udzielamy także odpowiedzi na szereg pytań – jedno z nich brzmi: czy osoba nieubezpieczona ma prawo do zasiłku pogrzebowego?

Tak. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z  2021r. poz. 291 z późn. zm.) zmarli, którzy nie byli ubezpieczeni, mają prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego. Wystarczy, że osoba zmarła pobierała zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Istnieją jednak sytuacje, kiedy osoba zmarła nie była ubezpieczona i nie pobierała wyżej wymienionych świadczeń. Każdy człowiek zasługuje na godny pochówek – brak środków finansowych czy inne okoliczności nie mogą w tym przeszkodzić. Kto pokrywa koszty pogrzebu osoby nieubezpieczonej? Wówczas po opłaceniu kosztów mogą Państwo starać się o zasiłek pogrzebowy z MOPS-u (zwany także zasiłkiem celowym). Zazwyczaj takie świadczenie nie przekracza kwoty 3000 zł.

Kompleksowa pomoc Domu Pogrzebowego Wojciech Rutkowski

Pogrzeb to nie tylko emocjonalne pożegnanie z członkiem rodziny lub przyjacielem, ale również sporo formalności. Nie każdy żałobnik wie, jak do niego podejść i czym się zająć. Pracownicy Zakładu Pogrzebowego Wojciech Rutkowski z Poznania chętnie pomogą Państwu zogranizować uroczystość pogrzebową zgodnie z życzeniami zmarłego, a także podpowiedzą w kwestii finansowania. Zapewniamy kompleksowe usługi pogrzebowe i dokładamy wszelkich starań, by oddać Państwa bliskim należny szacunek.

FAQ

 • Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Dla członków rodziny osoby zmarłej zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł. Jeśli koszty pogrzebu poniosła instytucja lub osoba niezwiązana ze zmarłym, zasiłek pogrzebowy pokrywa faktycznie poniesione koszty, ale nie więcej niż 4000 zł.

 • W jaki sposób uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Najpierw trzeba zgromadzić niezbędne dokumenty wymienione wyżej i złożyć je w ZUS-ie wraz z wnioskiem o zasiłek.

 • Czy na zasiłek pogrzebowy długo się czeka?

Po złożeniu dokumentów w ZUS-ie trzeba odczekać maksymalnie 30 dni kalendarzowych na decyzję. W tym okresie świadczenie zostanie wypłacone albo Zakład wyda decyzję odmowną, od której można odwołać się w Sądzie Rejonowym.

 • Jak pochować zmarłego bez dochodu?

Jeśli zmarłemu nie przysługuje zasiłek pogrzebowy, mogą się Państwo zwrócić o pomoc do MOPS-u. Wówczas wypłacany jest zasiłek celowy w wysokości 3000 zł.

Całodobowy dyżur telefoniczny również w soboty, niedziele i święta

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

służymy radą w razie dodatkowych pytań.