Zasiłek pogrzebowy — ile wynosi i komu przysługuje?

Śmierć bliskiej osoby to czas dezorganizacji i załatwiania wielu formalności. W przypadku wielu rodzin oznacza również nieplanowane wydatki w wysokości, która dla budżetu domowego często stanowi problem. W tej sytuacji pomocny staje się zasiłek pogrzebowy ZUS. Czym jest, komu przysługuje i jak go uzyskać? 

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci osoby, która:

 • miała przyznaną emeryturę, emeryturę pomostową, rentę lub w dniu śmierci spełniała warunki do ich uzyskania,
 • była ubezpieczona w ZUS lub KRUS, korzystała z funduszu ubezpieczeń społecznych,
 • miała przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 • była cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych oraz pobierała świadczenie pieniężne,
 • pobierała świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny lub rentę socjalną,
 • zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • była członkiem rodziny osoby podlegającej powyżej wymienionym świadczeniom i ubezpieczeniom.

Komu przysługuje wypłata zasiłku pogrzebowego?

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego przysługuje tej osobie lub instytucji, która pokryła koszty pogrzebu. Zazwyczaj zasiłek przysługuje rodzinie zmarłego, a do tego grona zaliczają się:

 • małżonek (także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu),
 • rodzice (włącznie z ojczymem, macochą i osobami przysposabiającymi),
 • dzieci (własne, przysposobione oraz dzieci drugiego małżonka, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości),
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zdarza się jednak, że koszty pogrzebu zostały poniesione przez inne instytucje lub osoby. Wówczas zasiłek pogrzebowy przysługuje:

 • osobie obcej,
 • pracodawcy,
 • domowi pomocy społecznej,
 • gminie,
 • powiatowi,
 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy ZUS? Czy wystarcza na zwrot poniesionych kosztów pogrzebu?

Czy zasiłek pogrzebowy ZUS wystarcza na pochówek? Z tym pytaniem zmaga się wiele osób, które stają przed zadaniem zorganizowania pogrzebu. Dom pogrzebowy Wojciech Rutkowski gwarantuje pomoc podczas składania wszelkich wniosków.

Od 1 marca 2011 roku zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł i jest to kwota stała dla członków rodziny, niezależnie od kosztów, jakie rzeczywiście zostały poniesione. W przypadku innych uprawnionych (pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła, osoba obca, członek kościoła lub związku wyznaniowego) zasiłek przysługuje w kwocie, jaką faktycznie poniósł, jednak nie większej niż 4000 zł. Należy wówczas dostarczyć oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu. Czy istnieje szansa na większy zasiłek pogrzebowy? 2022 rok nie przyniesie w tej kwestii żadnych zmian.

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego — niezbędne dokumenty

Wniosek o zasiłek pogrzebowy jest bezpłatny i należy go złożyć do ZUS wraz z wymaganymi dokumentami do 12 miesięcy od dnia śmierci osoby. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zwłoki znaleziono później lub wystąpił problem z identyfikacją ciała. Wówczas jest to 12 miesięcy od dnia pogrzebu zmarłego.

Wypłaty zasiłku pogrzebowego można spodziewać się w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia następujących dokumentów:

 • druk Z-12 – należy wypełnić wniosek, który jest dostępny w placówce ZUS lub na stronie internetowej instytucji,
 • akt zgonu (akt urodzenia dziecka, w przypadku gdy urodziło się martwe),
 • oryginały rachunków potwierdzające koszty pogrzebu,
 • potwierdzenie pokrewieństwa lub powinowactwa ze zmarłym (np. skrócony odpis aktu stanu cywilnego),
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym,
 • zaświadczenie policji lub prokuratury w przypadku, gdy wniosek składany jest po upływie 12 miesięcy, musi zawierać również powód opóźnienia.

Dokumenty można złożyć osobiście w placówce ZUS, drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych albo przez pośrednika lub pełnomocnika, np. pracownika zakładu pogrzebowego (tylko w przypadku zmarłego członka rodziny). Zasiłek pogrzebowy KRUS przysługuje na podobnych zasadach jak w ZUS.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy dla bezrobotnego? Jak uzyskać?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwia uzyskanie zasiłku pogrzebowego na zmarłą osobę bezrobotną, która nie była objęta ubezpieczeniem społecznym. Możliwe jest to w następujących sytuacjach:

 • Bezrobotny był zarejestrowany w urzędzie pracy i posiadał udokumentowany co najmniej rok stażu pracy i przepracował 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją.
 • Bezrobotny w momencie śmierci miał prawo do przejścia na emeryturę lub rentę.

Jeżeli bezrobotny nie miał prawa do zasiłku dla bezrobotnych ani prawa do renty lub emerytury, istnieje możliwość otrzymania zasiłku pogrzebowego dzięki ubezpieczeniu osoby zlecającej pogrzeb. Ta jednak musi mieć status osoby pracującej, odprowadzającej składki, być na rencie lub emeryturze.

Zasiłek pogrzebowy z MOPS — w jakiej sytuacji?

Zdarza się, że ani zmarłemu, ani członkom jego rodziny nie przysługuje prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego. Bywa również, że zmarły nie miał rodziny lub też żaden z jej członków nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za pochówek. Wówczas można skorzystać z pomocy MOPS, składając następujące dokumenty:

 • ustny lub pisemny wniosek o sprawienie pogrzebu,
 • dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu,
 • w zależności od dostępności: karta zgonu, odpis skrócony aktu zgonu, oryginał zaświadczenia dotyczącego braku uprawnień zmarłego oraz członków jego rodziny do zasiłku pogrzebowego.

Pogrzeb odbywa się zazwyczaj w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez MOPS zlecenia.

Pochówek odbywa się zgodnie z wyznaniem i religijnymi przekonaniami zmarłego lub jego ostatnią wolą, jeżeli jest znana. W przypadku, gdy nie ma takich informacji, pogrzeb odbywa się zgodnie z wolą i przekonaniami rodziny.

FAQ:

1. Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje członkom rodziny zmarłego oraz osobie obcej, pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego. Wniosek może złożyć ten, kto finansuje i organizuje pochówek.

2. Komu nie przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy nie przysługuje osobie, która nie była ubezpieczona ani zarejestrowana jako bezrobotna w urzędzie pracy. Uzyskanie zasiłku pogrzebowego na pokrycie kosztów pochówku jest jednak możliwe z tytułu ubezpieczenia osoby, która składa wniosek o zasiłek. Takie prawo mają również instytucje i organizacje, które finansują i zajmują się pochówkiem osoby zmarłej.

3. Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to kwota stała, która wynosi 4000 zł. Niezależnie od poniesionych kosztów członkowie rodziny zmarłego, którzy złożyli wniosek, otrzymują całą kwotę. Inne podmioty otrzymują natomiast kwotę rzeczywiście poniesionych kosztów (nie większą niż 4000 zł). Warunkiem otrzymania świadczenia jest przedstawienie rachunków wraz z wnioskiem.

Całodobowy dyżur telefoniczny również w soboty, niedziele i święta

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

służymy radą w razie dodatkowych pytań.